Follow Us
Facebook Instagram YouTube

REGULATIONS

Regulations

Albania International Guitar Competition
1 – 5 December 2021   ON LINE Edition

Solo guitar

Albania International Guitar Festival is organizing the 2-nd International Competition for Classical Guitar, which will be held from 1-5 December 2021 ON LINE. Deadline video acceptance is 25 November
In the International youth competition can participate guitarists from any
Competition is divided into six categories

Youth Competition

–  Category Junior – 9 years and younger (birth year 2012 and younger).

Program: Max 5 minutes

–  Category I – 12 years and younger (birth year 2009 and younger).

Program: Max 7 minutes

–  Category II – 14 years and younger (birth year 2007 and younger).

Program: Max 10 minutes

–  Category III – 17 years and younger (birth year 2004 and younger).

Program: Max 13 minutes

–  Category IV – 19 years and younger (birth year 2002 and younger).

Program: Max 15 minutes

Albania International Guitar Competition

Category V – without age limit

Program: First round                – max 13 minutes

Second round                      – max 17 minutes

Category I, II, III, IV program is free, but evaluation criteria is the diversity of the program.
5.     In V category only the first round should have at least one work by various stylistic period in their program, the second round is free program but not the same pieces with first round.
Jury will choose five participants with the best points to advance at second
The program is played by heart and repetitions are not
Members of the jury listen to the whole program.
The order of presentation of the contestants in all categories will be based on the alphabetical
One competitor can compete only in two
Members of the jury are not entitled to vote for participants in the competition who are their pupils or students or have family
The jury’s decisions are
The Festival reserves the right of audio / TV recording of competitions and broadcast of these materials without being forced to get the permission of performers.
During the competitions jury members give rewards according to points:

I Reward from 95.00 until 100 points  II Reward from 90.00 until 94.99 points III Reward from 85.00 until 89.99 points Diploma 00.00 until 84,99 points

Results will be published after finishing each category. Competitors earn certificates for I, II and III reward, while others earn certificate for

In case that several competitors have the same scores, then sequential list will be decided by jury

The first prize for each category is won by the competitor who has the most

The jury reserves the right not to assign certain places and

The winner of a category cannot compete in the same category the following

The competition is open for the

19.  Participation fee:
Junior Category   –  20 Euro
Category I               –  20 Euro
Category II             –   30 Euro
Category III           –   30 Euro
Category IV           –    30 Euro
Category V             –  50 Euro

GENERAL RULES FOR VIDEO RECORDINGS

To include the entire competition program
Has no interruptions (edited videos are not allowed)
The recording file must have the MP4 extension, to be in the 16:9 rate, in landscape format (not portrait).
The minimum resolution should be HD-Ready 720p (1280×720px), 30 fps. Higher resolutions are allowed, but the 16:9 rate should be
The frame should be stable, the face and hands of competitors should be clearly visible at all times
The distance from the camera to the performer should be not less than 2 meters and not more than 4 meters
The candidate must upload in Youtube the video, and write his/her name, name of competition and the year in tittle . In the descriptions must write all program and other

Rewards

Junior Category

First prize – Diploma, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022

Second prize – Diploma, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022,

Third prize – Diploma

Category I

First prize – Altamira gift box, Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2022,

Second prize – ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,Free participation at Albania International Guitar Competition 2022, Diploma,

Third prize – Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,

Category II

First prize – Altamira gift box, Money prize, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Diploma, GuitarLift, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2022

Second prize – ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022, Diploma,

Third prize –Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,

Category III

First prize – Altamira gift box, Money Prize, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,Diploma, GuitarLift, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2022

Second prize – ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022, Diploma

Third prize – Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,

Category IV

First prize –  Altamira gift box , Diploma, Money Prize, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, GuitarLift, Free participation at Novogorod International Guitar Festival 2022

Second prize – Gift Certificate Strings By Mail, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022, Diploma,

Third prize – Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads,

Category V

First Prize : High model guitar from Altamira, Money Prize, GuitarLift, ToneBase free membership, Savarez Strings, Alba Guitar Beads, Gift Certificate Strings By Mail, Diploma, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2022,

Second prize – Money Prize, ToneBase free membership, Savarez Strings, Alba Guitar Beads, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022, Diploma

Third prize – Diploma, ToneBase free membership, Alba Guitar Beads, Savarez Strings, Gift Certificate Strings By Mail, Free participation at Albania International Guitar Competition 2022.

 

* Category V – Altamira First Prize

           Guitar model: JinJiang
           Top: Solid Canadian Cedar
           Back and sides: Solid India Rosewood
           Finish: French Polished
           JinJiang is a high model of Altamira, made by Hanson Workshop.

*  The money prizes are taxable, according to Bank transfer policy, PayPal (or Wester Union).
Bank transfer:
Name and surname of the participant and category
ACCOUNT HOLDER – DENIS BIZHGA (artistic director)
BANKA KOMBETARE TREGTARE
TIRANE, SHQIPERI
IBAN:   AL3220511021008116CLIDCFEURT
SWIFT code:  NCBAALTX

 

 

 

 

 

IN ALBANIAN LANGUAGE

Konkursi Ndërkombëtar i Kitarës klasike
1 – 5 Dhjetor 2021        ONLINE Edition

Rregullorja e konkursit

Kitarë solo

Albania International Guitar Festival organizon edicionin e 2-te  të konkursit ndërkombëtar për kitarë klasike, I cili do të mbahet nga 1 deri ne 5 Dhjetor  2021.
Afati perfundimtar i REGJISTRIMIT eshte 25 Nëntor 2021.
Në konkursin ndërkombëtar të të rinjve mund marrin pjesë kitarist nga çdo kombësi.
Konkursi ndahet në pesë kategori.

Kitaristët e rinj

– Kategoria Junior – 9 vjeç dhe më i ri (viti i lindjes 2012 dhe më i ri).

Programi: Maksimumi 5 minuta

– Kategoria I – 12 vjeç dhe më i ri (viti i lindjes 2009 dhe më i ri).

Programi: Maksimumi 7 minuta

– Kategoria II – 14 vjeç dhe më i ri (viti i lindjes 2006 dhe më i ri).

Programi: Maksimumi 10 minuta

– Kategoria III – 17 vjeç dhe më e re (viti i lindjes 2004 dhe më i ri).

Programi: Maksimumi 13 minuta

– Kategoria IV – 19 vjeç e lart (viti i lindjes 2002 dhe më i ri).

Programi: Maksim 15 minuta

Albania International Guitar Competition

Kategoria V – Pa limit moshe

Programi  :  Faza 1 program stilistik  –  Max 12 minuta

Faza 2  program i lire      – Max 17  minuta

4. Programi i kategorisë I, II, III, IV është i lirë, por kriteret e vlerësimit janë diversiteti i programit. Në kategorinë V vetëm raundi i parë duhet të jetë me periudhë stilistike i dyti është programi i lirë por jo të njëjtat pjesë me raundin e parë.

TEK KATEGORIA E V, JURIA DO TE PERZGJEDH 5 KONKURUES PER TE VAZHDUAR NE RAUNDIN E DYTE. TE GJITHE FINALISTET DO TE KONTAKTOHEN QE TE SJELLIN VIDEOT E RAUNDIT TE DYTE.

5. Programi luhet përmëndësh dhe përsëritjet nuk janë të nevojshme.

6. Anëtarët e jurisë dëgjojnë të gjithë programin. Nëse konkurenti tejkalon kohën e caktuar, juria ka të drejtë të ndërpresë performancën.

7. Radha e prezantimit të konkurentëve në të gjitha kategoritë do të bazohet në rendin alfabetik.

8. Një konkurent mund të garojë vetëm në dy kategori.

9. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë të votojnë për pjesëmarrësit në konkurs që janë nxënës ose studentë të tyre ose që kanë afërsi familjare.

10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.

11. Festivali rezervon të drejtën e regjistrimit audio / TV të konkurseve dhe transmetimit të këtyre materialeve pa u detyruar të marrë lejen e interpretuesve.

12. Gjatë konkursit anëtarët e jurisë japin çmime sipas pikëve:

Vendi I nga 95.00  deri 100 pikë

Vendi II nga 90.00 deri 94.99 pikë

Vendi III nga 85.00 deri 89,99 pikë

Diploma 00.00 deri 84,99 pikë

13. Rezultatet do të publikohen pas përfundimit të secilës kategori. Konkurentët fitojnë çertifikata për çmimet e  I, II dhe III, ndërsa të tjerët fitojnë çertifikatë për pjesëmarrje.

14. Çmimet për fituesit në çdo kategori, do të dorëzohen në koncertin përfundimtar.

16. Në rast se disa konkurent kanë të njëjtat rezultate pikësh, atëherë renditja në listë vendoset nga anëtarët e jurisë.

17. Cmimin e parë për secilën kategori e fiton ai konkurent që ka më shumë pike.

18. Juria rezervon të drejtën të mos caktojë vende dhe çmime të caktuara.

19. Fituesi i një kategorie nuk mund të konkuroj në të njëjtën kategori vitin pasardhës.

19. Konkursi është i hapur për publikun.

20. Pagesat e pjesëmarrjes:

Kategoria I       –     20 Euro

Kategoria II      –     30 Euro

Kategoria III    –      30 Euro

Kategoria IV    –      30 Euro

Kategoria V     –      50 Euro

21. Pagesa mund të bëhet përpara konkurimit.

RREGULLAT E PERGJITHSHME PER REGJISTRIMET VIDEO

Për t’u pranuar në konkurs, regjistrimet duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

1. Të përfshijë të gjithë programin e konkursit
2. Të mos ketë ndërprerje (video të edituara nuk lejohen)
3. Të mos ketë redaktim audio-video
4. Të mos ketë redaktim të riprodhimit (lejohet përdorimi i një mikrofoni të jashtëm, por, në këtë rast, regjistrimet audio dhe video duhet të bëhen në të njëjtën kohë)
5. Regjistrimi duhet të ketë shtrirjen MP4, të jetë në shkallën 16: 9, në format peisazh (jo portret), pa zmadhuar.
6. Rezolucioni minimal duhet të jetë i gatshëm për HD 720p (1280 720px), 30 fps. Rezolucione më të larta lejohen, por shkalla 16: 9 duhet të ruhet.
7. Korniza duhet të jetë e qëndrueshme, fytyra dhe duart e konkurrentëve duhet të jenë qartë të dukshme në çdo kohë.
8. Distanca nga kamera te interpretuesi duhet të jetë jo më pak se 2 metra dhe jo më shumë se 4 metra
9. Kandidati duhet të ngarkojë në Youtube videon, dhe të shkruajë emrin e tij / saj, emrin e konkursit dhe vitin në titull. Në përshkrimet duhet të shkruaj të gjithë programin dhe informacionet e tjera.

 

Çmimet

Shpërblimet

Kategoria Junior
Çmimi i parë – Diplomë, Pjesëmarrje Falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022

Çmimi i dytë – Diplomë, Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022,

Çmimi i tretë – Diploma

Kategoria I
Çmimi i parë – Diplomë, Pjesëmarrje falas në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarës Transilvania 2022,

Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022, Diploma,

Çmimi i tretë – Diploma

Kategoria II
Çmimi i parë – Çmimi i parave, Diploma, GuitarLift, Pjesëmarrja falas në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarës Transilvania 2022

Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022, Diploma,

Çmimi i tretë – Diploma, Dhuratë nga Edicioni Bergmann

Kategoria III

Çmimi i parë – Çmimi i parave, Diploma, GuitarLift, Pjesëmarrja falas në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarës Transilvania 2021

Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022, Diploma

Çmimi i tretë – Diploma,

Kategoria IV
Çmimi i parë – Diploma, Çmimi i Parave, GuitarLift, Pjesëmarrje ne  Novogorod International Guitar Festival 2022

Çmimi i dytë – Certifikata dhuratash me varg me postë, Pjesëmarrje në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022, Diplomë,

Çmimi i tretë – Diploma,

Kategoria V
Çmimi i Parë: Çmimi në Para, GuitarLift, Çertifikata nga Strings by Mail, Diplomë, Pjesëmarrje Falas në Transilvania International Guitar Festival 2021,

Çmimi i dytë – Çmimi Para, Pjesëmarrje Falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës Shqiptare 2022, Diploma

Çmimi i tretë – Diploma, Çertifikata nga Strings by Mail, Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës në Shqipëri 2022.

Gjithashtu, do të ketë shpërblime të tjera që do të shpallen në ditët në vijim.

*Çmimet e parave janë të tatueshme, sipas politikës së transferimit të bankës, PayPal (ose Wester Union).

Bank transfer:
Name and surname of the participant and category
ACCOUNT HOLDER – DENIS BIZHGA (artistic director)
BANKA KOMBETARE TREGTARE
TIRANE, SHQIPERI
IBAN:   AL3220511021008116CLIDCFEURT
SWIFT code:  NCBAALTX

Lorem ipsum dolor sit amet…

November 9, 2021
Close Bitnami banner
Bitnami