Follow Us
Facebook Instagram YouTube

COMPETITION

Albania International Guitar Competition  

11 – 13 December 2020   ON LINE EditionRules of competition

Solo guitar

1. Albania International Guitar Festival is organizing the 1-st International Competition for Classical Guitar, which will be held from 11 -13 December 2020 ON LINE. 
Registration deadline 7 December 2020.

2. In the International youth competition can participate guitarists from any nationality.
3. Competitions are divided into five categories.

 

Youth Competition

Category I – 12 years and younger.

Program:    7 minutes

Category II – 15 years and younger 

Program:    10 minutes

Category III – 17 years and younger
Program:   13 minutes

Category IV – 19 years and younger
Program:   15 minutes

 

Albania International Guitar Competition

 

 Category V – without age of limit
 Program:  First round         – 13 minutes

                   Second round     –  17 minutes

 

 1. Contestants of II, III, IV and V categories should have least two work by various stylistic period.
 2. In V category only the first round should have at least one work by various stylistic period in their program, the second is free program but not the same pieces with first round.
 3. V CATEGORY. AFTER THE FIRST ROUND,  THE JURY WILL SELECT 5 COMPETITORS TO CONTINUE IN THE SECOND ROUND. ALL FINALISTS WILL BE CONTACTED TO SEND SECOND VIDEOS.
 4.  The program is played by heart and repetitions are not necessary.
 5. Members of the jury listen to the whole program. If the competitor exceeds the prescribed time, the jury has the right to interrupt the execution by the contestant.
 6.  The order of presentation of the contestants in all categories will be based on the alphabetical order.
 7. One competitor can compete only in two categories.
 8.  Members of the jury are not entitled to vote for participants in the competition who are their pupils or students or have family closeness.
 9.  The jury’s decisions are indisputable.
 10. The Festival reserves the right of audio / TV recording of competitions and broadcast of these materials without being forced to get the permission of performers.
 11.  During the competitions jury members give rewards according to points:

 I Reward from 95.00  until 100 points

II Reward from 90.00 until 94.99 points

III Reward from 85.00 until 89.99 points

Diploma 00.00 until 84,99 points

13. Results will be published after finishing each category. Competitors earn certificates for I, II and III reward, while others earn certificate for participation.

14. Rewards for the winners in categories will be delivered in the final concert.

15. Rewarded contestants are obliged to participate in the distribution of rewards in the final concert otherwise lose the right of reward.

16. In case that several competitors have the same scores, then sequential list will be decided by jury members.

17. The first prize for each category is won by the competitor who has the most points.

18. The jury reserves the right not to assign certain places and awards.

19. The winner of a category cannot compete in the same category the following year.

20.The competition is open for the public.

21. Participation fee:

Category I       –     20 Euro

Category II      –     30 Euro

Category III    –      30 Euro

Category IV    –      30 Euro

Category V     –      50 Euro

 

 GENERAL RULES FOR VIDEO RECORDINGS 

 1. To include the entire competition program
 2. Has no interruptions (edited videos are not allowed) 
 3. The recording file must have the MP4 extension, to be in the 16:9 rate, in landscape format (not portrait).
 4. The minimum resolution should be HD-Ready 720p (1280×720px), 30 fps. Higher resolutions are allowed, but the 16:9 rate should be preserved.
 5. The frame should be stable, the face and hands of competitors should be clearly visible at all times
 6. The distance from the camera to the performer should be not less than 2 meters and not more than 4 meters
 7. The candidate must upload in Youtube the video,  and write his/her name, name of competition and the year in tittle . In the descriptions must write all program and other info.
 8. ALL VIDEOS MUST BE UPLOAD ON 7 DECEMBER ( NOT BEFORE)

   

Rewards

Category I

First prize – Diploma, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2021, Gift from Bergmann Edition

Second prize – Free participation at Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Gift from Bergmann Edition

Third prize – Diploma, Gift from Bergmann Edition

Category II

First prize – Money prize € 100*, Diploma, Gift from Bergmann Edition, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2021

 Second prize – Free participation at Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Gift from Bergmann Edition

Third prize –Diploma, Gift from Bergmann Edition

Category III

First prize – € 150*, Diploma, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2021, Gift from Bergmann Edition

Second prize –Free participation at Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Gift from Bergmann Edition

Third prize – Diploma, Gift from Bergmann Edition

Category IV

First prize – Diploma , Scholarship at Pistoia 2021(Italy) *, Gift from Bergmann Edition, Free participation at Albania International Guitar Competition 2021

Second prize –Free participation at Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Gift from Bergmann Edition,

Third prize – Diploma, Gift from Bergmann Edition

Category V

First Prize : Cash prize of € 300*, Diploma, Concert at Albania International Guitar Festival 2021*, Free participation at Transilvania International Guitar Festival 2021, Gift from Bergmann Edition

Second prize – Cash prize of € 150*, Free participation at Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Gift from Bergmann Edition

Third prize – Diploma, Gift from Bergmann Edition, Free participation at Albania International Guitar Competition 2021.

 

            Also, there will be other prizes to be announced in the coming days.

 

* The money prizes are taxable, according to Bank transfer policy, PayPal (or Wester Union).

* IV category first prize – Scholarship include 1 week of lessons for performance at Pistoia academy 2021 with Prof. Luigi Attademo. Are payed the lessons and an economic plane ticket (negotiable) . Not the host.

* V category first prize – Concert at Albania International Guitar Festival 2021 include an economic plane ticket ( not more than 250 €), host and concert in one of the city of Albania, in the frame of AIGF 2021.

 

          Bank transfer:
Name and surname of the participant and category 
ACCOUNT HOLDER – DENIS BIZHGA (artistic director)
BANKA KOMBETARE TREGTARE
TIRANE, SHQIPERI
IBAN:   AL3220511021008116CLIDCFEURT
SWIFT code:  NCBAALTX

 

 

Konkursi Ndërkombëtar i Kitarës klasike    

11 – 13 Dhjetor 2020        ONLINE Edition

Rregullorja e konkursit

Kitarë solo

 1. Albania International Guitar Festival organizon edicionin e 1-rë të konkursit ndërkombëtar për kitarë klasike, I cili do të mbahet në 13 Qershor 2020.

  Afati perfundimtar i REGJISTRIMIT eshte 7 dhjetor 2020.

 2. Në konkursin ndërkombëtar të të rinjve mund marrin pjesë kitarist nga çdo kombësi.
 3. Konkursi ndahet në pesë kategori.

 

Kitaristët e rinj

Kategoria I – 12 vjeç dhe më të rinj.

Programi i lirë : Max 7 minuta

Kategoria II – 15 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 10 minuta

Kategoria III – 17 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 12 minuta

Kategoria IV – 19 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 15 minuta

 

Albania International Guitar Competition

 

Kategoria V – Pa limit moshe

Programi  :  Faza 1 program stilistik  –  Max 12 minuta

                      Faza 2  program i lire      – Max 17  minuta

 

4. Konkurentët e kategorive II, III, IV dhe V, duhet të kenë së paku dy pjesë nga periudha të ndryshme stilistike. Në kategorinë V vetëm raundi i parë duhet të jetë me periudhë stilistike i dyti është programi i lirë por jo të njëjtat pjesë me raundin e parë.

TEK KATEGORIA E V, JURIA DO TE PERZGJEDH 5 KONKURUES PER TE VAZHDUAR NE RAUNDIN E DYTE. TE GJITHE FINALISTET DO TE KONTAKTOHEN QE TE SJELLIN VIDEOT E RAUNDIT TE DYTE.

 

5. Programi luhet përmëndësh dhe përsëritjet nuk janë të nevojshme.

6. Anëtarët e jurisë dëgjojnë të gjithë programin. Nëse konkurenti tejkalon kohën e caktuar, juria ka të drejtë të ndërpresë performancën.

7. Radha e prezantimit të konkurentëve në të gjitha kategoritë do të bazohet në rendin alfabetik.

8. Një konkurent mund të garojë vetëm në dy kategori.

9. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë të votojnë për pjesëmarrësit në konkurs që janë nxënës ose studentë të tyre ose që kanë afërsi familjare.

10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.

11. Festivali rezervon të drejtën e regjistrimit audio / TV të konkurseve dhe transmetimit të këtyre materialeve pa u detyruar të marrë lejen e interpretuesve.

12. Gjatë konkursit anëtarët e jurisë japin çmime sipas pikëve:

 Vendi I nga 95.00  deri 100 pikë

Vendi II nga 90.00 deri 94.99 pikë

Vendi III nga 85.00 deri 89,99 pikë

Diploma 00.00 deri 84,99 pikë

13. Rezultatet do të publikohen pas përfundimit të secilës kategori. Konkurentët fitojnë çertifikata për çmimet e  I, II dhe III, ndërsa të tjerët fitojnë çertifikatë për pjesëmarrje.

14. Çmimet për fituesit në çdo kategori, do të dorëzohen në koncertin përfundimtar.

15. Fituesite cmimeve janë të detyruar të marrin pjesë në shpërndarjen e shpërblimeve në koncertin përfundimtar, ndryshe humbin të drejtën e shpërblimit.

16. Në rast se disa konkurent kanë të njëjtat rezultate pikësh, atëherë renditja në listë vendoset nga anëtarët e jurisë.

17. Cmimin e parë për secilën kategori e fiton ai konkurent që ka më shumë pike.

18. Juria rezervon të drejtën të mos caktojë vende dhe çmime të caktuara.

19. Fituesi i një kategorie nuk mund të konkuroj në të njëjtën kategori vitin pasardhës.

19. Konkursi është i hapur për publikun.

20. Pagesat e pjesëmarrjes:

Kategoria I       –     20 Euro

Kategoria II      –     30 Euro

Kategoria III    –      30 Euro

Kategoria IV    –      30 Euro

Kategoria V     –      50 Euro

21. Pagesa mund të bëhet përpara konkurimit.

 

RREGULLAT E PERGJITHSHME PER REGJISTRIMET VIDEO


Për t’u pranuar në konkurs, regjistrimet duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:


1. Të përfshijë të gjithë programin e konkursit
2. Të mos ketë ndërprerje (video të edituara nuk lejohen)
3. Të mos ketë redaktim audio-video
4. Të mos ketë redaktim të riprodhimit (lejohet përdorimi i një mikrofoni të jashtëm, por, në këtë rast, regjistrimet audio dhe video duhet të bëhen në të njëjtën kohë)
5. Regjistrimi duhet të ketë shtrirjen MP4, të jetë në shkallën 16: 9, në format peisazh (jo portret), pa zmadhuar.
6. Rezolucioni minimal duhet të jetë i gatshëm për HD 720p (1280 720px), 30 fps. Rezolucione më të larta lejohen, por shkalla 16: 9 duhet të ruhet.
7. Korniza duhet të jetë e qëndrueshme, fytyra dhe duart e konkurrentëve duhet të jenë qartë të dukshme në çdo kohë.
8. Distanca nga kamera te interpretuesi duhet të jetë jo më pak se 2 metra dhe jo më shumë se 4 metra
9. Kandidati duhet të ngarkojë në Youtube videon, dhe të shkruajë emrin e tij / saj, emrin e konkursit dhe vitin në titull. Në përshkrimet duhet të shkruaj të gjithë programin dhe informacionet e tjera.

10. TE GJITHA VIDEO DUHET HIDHEN NE YOUTUBE ME 7 DHJETOR (JO PERPARA)

 

 

Çmimet


Kategoria I
Çmimi i parë – Diplomë, pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtar të Kitarës në Transilvania 2021, Dhuratë nga Edicioni Bergmann
Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Dhuratë nga Bergmann Edition
Çmimi i tretë – Diploma, Dhurata nga Bergmann Edition

Kategoria II
Çmimi i parë – 100 € *, Diplomë, Dhuratë nga Bergmann Edition, Pjesëmarrje falas në Transilvania International Guitar Competition 2021
Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtare të Kitarës në Shqipëri 2021, Diploma, Dhurata nga Edicioni Bergmann
Çmimi i tretë –  Diploma, Dhuratë nga Edicioni Bergmann

Kategoria III

Çmimi i parë – 150 € *, Diplomë, pjesëmarrje falas në Transilvania International Guitar Competition 2021, Dhuratë nga Bergmann Edition
Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkurrencën Ndërkombëtare të Kitarës në Shqipëri 2021, Diplomë, Dhuratë nga Edicioni Bergmann
Çmimi i tretë – Diplomë, Dhuratë nga Bergmann Botime
Kategoria IV
Çmimi i parë – Diplomë, Bursë në Pistoia 2021 (Itali) *, Dhuratë nga Edicioni Bergmann, Pjesëmarrje falas në konkursin ndërkombëtar të kitarës në Shqipëri 2021
Çmimi i dytë – Pjesëmarrje falas në Konkursin Ndërkombëtare të Kitarës në Shqipëri 2021, Diploma, Dhuratë nga Edicioni Bergmann,                                                                                                                                                                                                                                                        Çmimi i tretë – Diploma, Dhurata nga Edicioni Bergmann
             Kategorisë V

Çmimi i Parë : Çmim ne para prej 300 € *, Diplomë, Koncert në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarës në Shqipëri 2021 *, Pjesëmarrje falas në Transilvania International Guitar Festival 2021, Dhuratë nga Edicioni Bergmann
Çmimi i dytë – Çmim parash prej 150 € *, Pjesëmarrje falas në Albania International Guitar Competition 2021, Diploma, Dhuratë nga Bergmann Edition                                                                                                                                                                                                          Çmimi i tretë – Diploma, Dhurata nga Edicioni Bergmann, Pjesëmarrje falas në Albania International Guitar Competition 2021.

* Çmimet e parave janë të tatueshme, në përputhje me politikën e transferimit të Bankës, PayPal (ose Wester Union).

* Çmimi i parë i kategorisë IV – Bursat përfshijnë 1 javë mësime për performancën në akademinë Pistoia 2021 me Prof. Luigi Attademo. Janë paguar mësimet dhe një biletë aeroplani ekonomik (e diskutueshme). Jo mikpritësi.

* Çmimi i parë i kategorisë V – Koncerti në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarit në Shqipëri 2021 përfshin një biletë ekonomike aeroplani (jo më shumë se 250 €), nikoqir dhe koncert në një nga qytetet e Shqipërisë, në kuadrin e AIGF 2021.

 

          Bank transfer:
Name and surname of the participant and category 
ACCOUNT HOLDER – DENIS BIZHGA (artistic director)
BANKA KOMBETARE TREGTARE
TIRANE, SHQIPERI
IBAN:   AL3220511021008116CLIDCFEURT
SWIFT code:  NCBAALTX

 

February 9, 2019