Follow Us
Facebook Instagram YouTube

COMPETITION

Konkursi Ndërkombëtar i Kitarës klasike    Ed.I

13 Qershor 2020

Rregullorja e konkursit

Kitarë solo

 1. Albania International Guitar Festival organizon edicionin e 1-rë të konkursit ndërkombëtar për kitarë klasike, I cili do të mbahet në 13 Qershor 2020.
 2. Në konkursin ndërkombëtar të të rinjve mund marrin pjesë kitarist nga çdo kombësi.
 3. Konkursi ndahet në pesë kategori.

 

Kitaristët e rinj

Kategoria I – 13 vjeç dhe më të rinj.

Programi i lirë : Max 7 minuta

Kategoria II – 15 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 10 minuta

Kategoria III – 17 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 12 minuta

Kategoria IV – 19 vjeç dhe më të rinj

Programi i lirë : Max 15 minuta

 

Albania International Guitar Competition

 

Kategoria V – Pa limit moshe

Programi lirë  :  20-25 minuta

 

4. Konkurentët e kategorive II, III, IV dhe V, duhet të kenë së paku dy pjesë nga periudha të ndryshme stilistike.

5. Programi luhet përmëndësh dhe përsëritjet nuk janë të nevojshme.

6. Anëtarët e jurisë dëgjojnë të gjithë programin. Nëse konkurenti tejkalon kohën e caktuar, juria ka të drejtë të ndërpresë performancën.

7. Radha e prezantimit të konkurentëve në të gjitha kategoritë do të bazohet në rendin alfabetik.

8. Një konkurent mund të garojë vetëm në dy kategori.

9. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë të votojnë për pjesëmarrësit në konkurs që janë nxënës ose studentë të tyre ose që kanë afërsi familjare.

10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.

11. Festivali rezervon të drejtën e regjistrimit audio / TV të konkurseve dhe transmetimit të këtyre materialeve pa u detyruar të marrë lejen e interpretuesve.

12. Gjatë konkursit anëtarët e jurisë japin çmime sipas pikëve:

 Vendi I nga 95.00  deri 100 pikë

Vendi II nga 90.00 deri 94.99 pikë

Vendi III nga 85.00 deri 89,99 pikë

Diploma 00.00 deri 84,99 pikë

13. Rezultatet do të publikohen pas përfundimit të secilës kategori. Konkurentët fitojnë çertifikata për çmimet e  I, II dhe III, ndërsa të tjerët fitojnë çertifikatë për pjesëmarrje.

14. Çmimet për fituesit në çdo kategori, do të dorëzohen në koncertin përfundimtar.

15. Fituesite cmimeve janë të detyruar të marrin pjesë në shpërndarjen e shpërblimeve në koncertin përfundimtar, ndryshe humbin të drejtën e shpërblimit.

16. Në rast se disa konkurent kanë të njëjtat rezultate pikësh, atëherë renditja në listë vendoset nga anëtarët e jurisë.

17. Cmimin e parë për secilën kategori e fiton ai konkurent që ka më shumë pike.

18. Juria rezervon të drejtën të mos caktojë vende dhe çmime të caktuara.

19. Fituesi i një kategorie nuk mund të konkuroj në të njëjtën kategori vitin pasardhës.

19. Konkursi është i hapur për publikun.

20. Pagesat e pjesëmarrjes:

Kategoria I       –     20 Euro

Kategoria II      –     30 Euro

Kategoria III    –      30 Euro

Kategoria IV    –      30 Euro

Kategoria V     –      40 Euro

21. Pagesa mund të bëhet përpara konkurimit.

 

 

Çmimet do të njoftohen në ditët në vazhdim.

 

Albania International Guitar Competition  Ed.I

13 June 2020Rules of competition
Solo guitar

1. Albania International Guitar Festival is organizing the 1-st International Competition for Classical Guitar, which will be held from 9 to 13 June 2020.
2. In the International youth competition can participate guitarists from any nationality.
3. Competitions are divided into five categories.

 

Youth Competition


Category I – 13 years and younger.
Program: free  Max 7 minutes
Category II – 15 years and younger
Program: free  Max 10 minutes

Category III – 17 years and younger
Program: free  Max 13 minutes

Category IV – 19 years and younger
Program: free  Max 15 minutes

 

Albania International Guitar Competition

 

 Category V – without age of limit
Program: free 20-25 minutes

 

 1. Contestants of II, III, IV and V categories should have least two work by various stylistic periods.
 2.  The program is played by heart and repetitions are not necessary.
 3. Members of the jury listen to the whole program. If the competitor exceeds the prescribed time, the jury has the right to interrupt the execution by the contestant.
 4.  The order of presentation of the contestants in all categories will be based on the alphabetical order.
 5. One competitor can compete only in two categories.
 6.  Members of the jury are not entitled to vote for participants in the competition who are their pupils or students or have family closeness.
 7.  The jury’s decisions are indisputable.
 8. The Festival reserves the right of audio / TV recording of competitions and broadcast of these materials without being forced to get the permission of performers.
 9.  During the competitions jury members give rewards according to points:

 I Reward from 95.00  until 100 points

II Reward from 90.00 until 94.99 points

III Reward from 85.00 until 89.99 points

Diploma 00.00 until 84,99 points

13. Results will be published after finishing each category. Competitors earn certificates for I, II and III reward, while others earn certificate for participation.

14. Rewards for the winners in categories will be delivered in the final concert.

15. Rewarded contestants are obliged to participate in the distribution of rewards in the final concert otherwise lose the right of reward.

16. In case that several competitors have the same scores, then sequential list will be decided by jury members.

17. The first prize for each category is won by the competitor who has the most points.

18. The jury reserves the right not to assign certain places and awards.

19. The winner of a category cannot compete in the same category the following year.

20.The competition is open for the public.

21. Participation fee:

Category I       –     20 Euro

Category II      –     30 Euro

Category III    –      30 Euro

Category IV    –      30 Euro

Category V     –      40 Euro

22. Payment can be made at the desk, before the competition.

     Prizes will be announced in the coming days.

February 9, 2019